کرشمه رنگ

آنچه بیشتر از هر چیزی دیگر توجه آدمی را به هنر جلب می کند تاثیری است که این پدیده در زندگی شخصی-اجتماعی افراد بر جای میگذارد. هنر می تواند سرنوشت جوامع انسانی را دگرگون کند می توان گفت خلق یک اثر هنری ، کارنامه تمام افراد جامعه هم هست ، در واقع هنر ، آفریده و ابداعی جمعی است که نبوغ و آمال یک ملت را بیان و عیان می کند در این میان شهود و شهامت هنرمند است که اثرهنری را تجلی می بخشد .

رسول دشتی ، از دیار خوشنویسان ، دیار شوق و اشراق ، تکاب است که علاوه بر توانایی در کتابت و چلیپا ، اکنون با الهام و روایت از آثار اساتید خط و نقاشی ، دنیای رنگ و بوم رو تجربه می کند سلامتی و پیروزی هنرمند جوان را آرزو مندیم.

حسن تو همیشه در فزون باد

جعفر علی سروی همپا

گشایش:

۲۶ شهریور ماه ۹۵ از ساعت ۱۵ الی ۲۰

بازدید تا ۴ مهر ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۹

آثار