مباحث نظری

/مباحث نظری
مباحث نظری2021-02-16T07:26:22+00:00
مباحث نظری
آشنایی با تاریخ خوشنویسی
سیر و پیدایش خطوط
معرفی اساتید برجسته همراه با نمونه آثار
نقد و بررسی عوامل موفقیت ها
سبک شناسی و تحلیل شیوه ها
مباحث اخلاق در هنر و کاربرد هنر مفید و موثر
اقتصاد و بازاریابی هنر