سخن نه من می رانم که خیال و گوشه نشینی و مشق در مکتب عشق ، قلم ستانده و خود میراند.

حکایت ، حکایت نوشتن است و نوشتن !

نوشتن و خلوت ، نوشتن و جان به مشق  عشق سپردن

جان من در این جهان در گذر به سایه سار آرامشی خو بسته …

سطر سطر جوانی را لابلای خط خویش دیدن خود حکایتی است !

بدرقه عمر را بر دل سپید کاغذ به نظاره نشستن خود محشریست !

وه که خلوت و تنهایی چه بی باکانه میراند

و سریر قلم چه پر سوز می سراید این گذر عمر!

دل داند !

و حال آنچه مانده ، حاصل بودن

لحظه هاست در محضر حضرت عشق

همه آن توست

بنگر گوارای وجودت

یا حق

مهرناز قربانپور

گشایش:

۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ ادامه نمایشگاه تا ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۵ الی ۱۹

آثار

گالری افتتاحیه