#گردشگري_هنري
با تشكر از خبرنگاران و مديران مسئول روزنامه هاي كسب و كار،آفتاب،امتياز،آرمان و سايه
براي توجه و احساس مسئوليت در قبال نشر اخبار سودمند و هدفمند از جمله گردشگري هنري به عنوان يك نياز مبرم در اجتماع و اقتصاد
گردشگري هنري يكي از كليدي ترين راهكارهاي توسعه ي اقتصاد هنر است و در جذب توريست و گردشگران مورد هدف بسيار تأثيرگذار است.
#گردشگري_هنري#اقتصاد#هنر#گردشگري#صنعت#موزه_گالري_ترانه_باران#نگارخانه_ترانه_باران#حراج_تخصصي_خط_و_خوشنويسي_باران#سيده_محبوبه_كاظمي_دولابي