((اگر می خواهید از جلوی یک تابلوی هنری رد شوید ، اول سعی کنید هنرمندش را بشناسید . یعنی قبل از اینکه تابلوی نقاشی را بفهمید تعمق کنید که هنرمندش کیست.))

هربرت رید