اخبار

­

نشریات آذر و دی ماه ۱۳۹۷

۲ام دی ۱۳۹۷|

هنرگردی در ۱۰۰ روستا | جای شبکه تلویزیونی گردشگری خالی است

۲ام دی ۱۳۹۷|

جای شبکه تلویزیونی گردشگری خالی ست

۲ام دی ۱۳۹۷|

هنرگردی روستایی در ۱۰۰ روستا

۲ام دی ۱۳۹۷|

هنرگردی روستایی در ۱۰۰ روستا/ البرز مرکزی پایلوت هنرگردی روستایی

۲ام دی ۱۳۹۷|

هنرگردی روستایی در ۱۰۰ روستا

۲ام دی ۱۳۹۷|

هنرگردی روستایی در ۱۰۰ روستا

۲ام دی ۱۳۹۷|

بررسی طرح “هنر گردی روستایی؛ توسعه گردشگری و اقتصاد هنر”

۲ام آبان ۱۳۹۷|

بررسی طرح “هنر گردی روستایی” محبوبه کاظمی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

۲ام آبان ۱۳۹۷|

طلوع خورشید خوشنویسی از پس ابرهای غفلت/از امیرخانی و آغداشلو تا محبوبه کاظمی و صندوق آبادی

۲۹ام مهر ۱۳۹۷|

موارد بیشتر