میرزا حسن زرین قلم

///میرزا حسن زرین قلم
میرزا حسن زرین قلم2021-02-16T07:26:34+00:00

Project Description

350px-Gulzar_calligraphic_panel_(Gulzar_script)

میرزا حسن زرین قلم خوشنویس، تصویرگر و شاعر دوره قاجار بود که به هفت قلم و کتابت طغراهای تزئینی تسلط کامل داشت. او با ابتکار و تلفیق خطوط مختلف و جادادن تصاویر مذهبی در بطن کار آثار دیدنی و درخور توجهی خلق کرده است.

زرین قلم بسیار پرکار و پر ابتکار بوده و آثار متعددی از وی نزد اعیان و رجال آن دوره نگهداری می‌شده است و به سبب زیبایی و تزئینات ابتکاری باب روز بوده است. بیشتر متن آثار میرزا حسن کتابت اسماء باریتعالی و ائمه، بزرگان مذهبی صاحب احترام، پادشاهان، رجال، دراویش و اهل طریقت صاحب نام بود که در طغراها و خطوط ابتکاری شکل گرفته و بین مردم دست به دست می‌گشت.

[۱][۲]

او در نظم و نثر هم دست داشت و تخلصش «تاج الشعرا» بود.[۱]

از آثار او مرقعی به قلمهای نستعلیق و نسخ و ثلث و تعلیق و توقیع و طغرایی و شکسته نستعلیق، از شش دانگ تا غبار خوش و متوسط، با رقمهای: «کتبه حسن زرین قلم، شهر صفر سنهٔ ۱۳۰۱»، «حسن زرین قلم ۱۳۱۲، ۱۳۱۱، ۱۳۰۹، ۱۳۰۶»، «خانه‌زاد آستان همایون… حسن زرین قلم، مداح رکاب… ناصرالدین‌شاه»، «کتبه و مشقه… حسن زرین قلم… سنهٔ ۱۳۰۷» و «… شهر رجب ۱۳۱۴ حسن زرین قلم… در عهد دولت… مظفرالدین‌شاه» دردست است.[۲]