مهرناز قربانپور

/, هنرمندان/مهرناز قربانپور
مهرناز قربانپور2021-02-16T07:26:38+00:00

Project Description

بیوگرافی

استاد مهرناز قربانپور

نمایشگاه انفرادی فرھنگستان ھنر(صبا) تیر ١٣٨٨ ٢

نمایشگاه انفرادی نگارخانه رضوان (مشھد) مھر ١٣٨٨ ٣

نمایشگاه زن ایرانی پیشرو در تمامی عرصه ھا موزه ھنری ملی نقاشی بلاروس تیر ١٣٨٨ ۴

نمایشگاه نذر امیر نجف اشرف ۵- نمایشگاه از فدک تا عاشورا موزه ھنرھای معاصر فلسطین

نمایشگاه ٧ بانوی برتر خوشنویسی موزه ھنرھای معاصر فلسطین

نمایشگاه زنان خوشنویس فرھنگسرای ارسباران

نمایشگاه گروھی نگارخانھ شمس

تکریم شده در مراسم خادمان قرآن کریم و دریافت لوح تقدیر از رییس جمھور

برگزیده نمایشگاه قرآن دوره دوازدھم

مقام اول نمایشگاه قرآن کریم دوره پانزدھم

مقام سوم نمایشگاه قرآن کریم دوره ھجدھم

مقام نخست اولین جشنواره کوثر

مقام نخست سومین جشنواره کوثر

 

برگزیده اولین دو سالانھ بین المللی

برگزیده جشنواره طریق جاوید

برگزیده جشنواره سیره نبوی علوی و احراز مقام سوم قزوین

برگزیده دومین نمایشگاه ھنری بانوان قرآن پژوه

برگزیده ھمایش ھفته جھانی مساجد ٢٠ – برگزیده جشنواره فرھنگ عاشورا

برگزیده جشنواره عفاف تا حجاب

برگزیده جشنواره تسلیم ٢٣ – برگزیده جشنواره نذر امیر

برگزیده جشنواره بانوان قرآن پژوه نگارخانھ برگ

برگزیده جشنواره ھنری ھای تجسمی غرب تھران

کسب مقام در جشنواره وقف چشمھ ھمیشھ جاری استانی

کسب مقام در جشنواره وقف چشمھ ھمیشھ جاری کشوری

تقدیری جشنواره کریمھ اھل بیت

تقدیری جشنواره طلیھ نور

دیپلم افتخار و کسب مقام در جشنواره خوشنویسی غدیر

دیپلم افتخار و کسب مقام در جشنواره خوشنویسی رضوی متعدد از جملھ اجلاس سران – ((workshop)) شرکت در ورک شاپ کاخ گلستان

چند دوره متفاوت نمایشگاه قرآن کریم -نمایشگاه کتاب و…….

شرکت در جشنواره ھای و نمایشگاه ھای متعدد بسم الله…..-ھنر نبوی اصفھان- غدیر تبریز-رضوی یزد- ھنرھای تجسمی فجر- اولین نشست تخصصی کتاب قرآن کریم مرکز طبع ونشر- طلیعھ ظھور ….برگزیده ی جشنواره کتابت جز سی دارالکتابه

برخی از آثار هنرمند